Chinese Architecture
 
 
     
01- Yungang Grottoes, Datong 02- Ancestor Temple, Foshan 03- Xuankongsi Hanging Temple, Hunyuan
     
04- Longmen Grottoes, Luoyang 05- Emin Minaret, Turpan 06- Gaochang Ruins, Turpan
     
07- Ayuwang (Asoka) Temple, Ningbo 08- Tiantong Temple, Ningbo 09- Kong Mansion, Qufu
     
10- Kong Miao (Temple of Confucius), Qufu    
     
 
 
 
www.essential-architecture.com    the architecture you must see